Żłobek

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Żłobek przy Przedszkolu „Kraina Marzeń”
O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.06.04.01-30-0045/15

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-07-2016r. do 31-10-2017r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 536 904,88 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA: 456 369,14 PLN

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 23 osób w wieku 18-65 lat zamieszkujących miasto Poznań, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie przy Przedszkolu Językowo-Artystycznym „Kraina Marzeń” 23 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka do 30.10.2017r.
GRUPĘ DOCELOWĄ

projektu stanowią 23 kobiety oraz ich dzieci w wieku do 3 lat (nie objęte dotychczas opieką w formie zinstytucjonalizowanej), zamieszkujące miasto Poznań, w tym: 12 z nich to osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, a 11 to osoby pracujące (umowa na czas określony, opiekująca się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym).

Zadania zaplanowane w ramach projektu:
Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na potrzeby żłobka.
Wyposażenie żłobka w meble i sprzęty niezbędne do funkcjonowania żłobka.
Zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka.
Doradztwo i poradnictwo (w tym utworzenie i aktualizacja IPD) dla 12 Uczestniczek pozostających bez pracy
Szkolenia zawodowe dla 12 Uczestniczek pozostających bez pracy.
Staże zawodowe 12 Uczestniczek pozostających bez pracy.
PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:
 ​
Wzrost poziomu aktywności zawodowej 23 kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

Utworzenie 23 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka.

Aktywizacja zawodowa 12 kobiet pozostających bez pracy poprzez udział w doradztwie i poradnictwie zawodowym.

Nabycie kwalifikacji poprzez udział 12 kobiet pozostających bez pracy w szkoleniach dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestniczek i wielkopolskiego rynku pracy.

Nabycie/uzupełnienie doświadczenia zawodowego poprzez udział 12 kobiet pozostających bez pracy w stażach zawodowych.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie 40%-łącznie w projekcie zatrudnienie podejmie min. 5 osób.

BIURO PROJEKTU
Czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-15.00