Regulamin

Regulamin żłobka „Kraina Marzeń”

I. CELE żłobka „Kraina Marzeń”
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem oraz wsparcie w jego prawidłowym i szybkim rozwoju.

 2. Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 3. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym

 4. Przygotowanie Dziecka do bycia samodzielnym, odważnym i pewnym siebie.

 

II. ZADANIA żłobka „Kraina Marzeń”
 1. Żłobek „Kraina Marzeń”(zwany dalej „Żłobkiem” ) specjalizuje się w opiece zdrowotnej i dydaktyczno-wychowawczej nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 lat. (tj. do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia)

 2. Personel Żłobka zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wzbudza poczucie szacunku dla Rodziny i samego siebie.

 3. Żłobek stwarza warunki do uczestnictwa Dziecka w realizowaniu i wypowiadaniu się w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

 4. Personel Żłobka pełni funkcję doradczą wobec Rodziny Dziecka. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych Dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej. Informuje na bieżąco Rodziców o postępach Dziecka.

III. ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA do żłobka „Kraina Marzeń”

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku jest:

 • wypełnienie zgłoszenia do programu,

 • złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia Dziecka,

 • akceptacja warunków Regulaminu Organizacyjnego,

 • decyzja Beneficjenta o zakwalifikowaniu się do Projektu

 • podpisanie umowy o świadczeniu usług opieki nad dzieckiem

 

IV. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA w żłobku „Kraina Marzeń”
 1. Do Żłobka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe (bez objawów chorobowych)

 2. Dziecko może przebywać w żłobku w godzinach jego funkcjonowania tj. od 7:00 do 17:00

 3. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Żłobka ,skutkuje pobraniem opłaty dodatkowej za każdą rozpoczętą godzinę zegarową w wysokości 35zł.

 4. O każdej nieobecności dziecka Rodzic jest w obowiązku poinformować Dyrektora Żłobka drogą SMS.

V. ORGANIZACJA żłobka „Kraina Marzeń”
 1. Żłobek otwarty jest codziennie w godzinach od 7:00 – 17:00.

 2. Jedynymi osobami upoważnionymi do odebrania Dziecka są jego Rodzice lub opiekunowie prawni (ewentualnie osoby przez nich upoważnione w Karcie informacyjnej o dziecku).

 3. W celu upoważnienia innej osoby do odbioru Dziecka Rodzice są zobowiązani do uzupełnienia Karty informacyjnej o dziecku.

 4. W żłobku „Kraina Marzeń” Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki i położna.

 5. Pracownicy żłobka „Kraina Marzeń”nie podają Dzieciom lekarstw.

 6. Rodzic ma obowiązek informować SMSem o nieobecności dziecka do godziny 10:00

 7. Po okresie nieobecności dziecka związanej z chorobą wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do powrotu dziecka do Żłobka.

 8. Czesne za pobyt Dziecka w Żłobku należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Wysokość czesnego reguluje cennik i nie zmienia się ono w związku np. z przerwą urlopową lub dniami wolnymi.

 9. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice zobowiązani są poinformować Dyrektora Żłobka z minimum jedno miesięcznym wyprzedzeniem.  Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem następnego miesiąca.

 10. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach programu 6.4.1 Wsparcie dla i obejmuje

 

 • całodzienny pobyt dziecka w Żłobku;

 • zajęcia dodatkowe, artykuły plastyczne;

 • opiekę wykwalifikowanego personelu;

 • ubezpieczenie NNW;

 • pieluchy oraz środki higieny osobistej.